Pravidla soutěže

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátorem soutěže je společnost ESKO-T s.r.o., se sídlem Hrotovická 232, Třebíč 674 01, IČ 25 33 34 11, DIČ CZ 25 33 34 11, vedená u KOS v Brně, v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 25989 (dále jen „organizátor“), organizuje soutěž o věcné ceny (dále jen „soutěž“), a to v období od 4. 7. 2017 do 31. 1. 2018 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na webových stránkách www.soutez.esko-t.cz (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží, včetně on-line prostředí. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám trvale žijícím na území České republiky. Konkrétní fyzická osoba se může do soutěže registrovat pouze jednou, po celé období trvání soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. a dále zaměstnanci a rodinní příslušníci společnosti EKO-KOM, a.s., IČ 251 34 701 a společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s., IČ 47901969. Pokud bude organizátorem zjištěna účast zaměstnance nebo rodinného příslušníka zaměstnance, bude tento ze soutěže vyloučen.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit

Podmínkou účasti v soutěži je platná registrace na webových stránkách soutěže prostřednictvím registrační formuláře. Soutěžící musí vyplnit všechna pole nutná pro platnou registraci, a to zejména své jmén a příjmení a platnou e-mailovou adresu.

Na základě platné registrace soutěžící obdrží na zadanou e-mailovou adresu unikátní čtyřmístný kód. Tento kód slouží k identifikaci soutěžícího po celé soutěžní období.

Kódem soutěžící viditelně označí PET lahev nebo balík papíru (svázaný balík o minimální váze 5 kg), který následně vhodí do žluté (PET), resp. modré (papír) nádoby na tříděný odpad.

Během zpracování odpadu budou PET lahve či balíky papíru s kódy odloženy do speciální, k tomuto účelu určené nádoby.

Z nádoby budou dále v pravidelných měsíčních intervalech losováni výherci. Po každém slosování bude nádoba vyprázdněna a její obsah dále zpracován standardním způsobem.

Do soutěže budou zařazeny pouze ty PET lahve nebo balíky s papírem, které byly vhozeny do žlutých (PET) či modrých (papír) nádob na tříděný odpad na území města Třebíče a okolních obcí spadajících do Svazku obcí pro komunální služby ESKO-T.

Organizátor si vyhrazuje právo neodložit při zpracování všechny kódem označené PET lahve i balíky papíru.

5. Ceny

Do soutěže jsou organizátorem vloženy tyto ceny: 6x mobilní telefon Samsung Galaxy S3.

6. Určení výherce a podmínky získání výher

Výhercem soutěže je soutěžící, který je platně registrován na základě pravdivých údajů na webových stránkách soutěže, a jehož PET lahev nebo balík papíru označený unikátním čtyřmístným kódem byl vylosován zástupcem organizátora.

Zástupcem organizátora budou také v rámci jednoho losování vylosováni také dva náhradní výherci pro případ, že by se nepodařilo prvnímu vylosovanému cenu předat. Shodně se bude postupovat u třetího vylosovaného, a to v případě, že se nepodaří cenu předat prvním dvěma vylosovaným.

Obdobně bude vylosován výherce druhé ceny spolu se dvěma náhradníky.

Pokud se nepodaří cenu předat ani jednomu z vylosovaných bude cena předána v dalším kole losování.

Z každého losování bude pořízena fotodokumentace.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně dvakrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže.

Losování výherců proběhne vždy poslední den v měsíci:

  • 31. 8. 2017 – losování PET lahví
  • 30. 9. 2017 – losování papírových balíků
  • 31. 10. 2017 – losování PET lahví
  • 30. 11. 2017 – losování papírových balíků
  • 31. 12. 2017 – losování PET lahví
  • 31. 1. 2018 – losování papírových balíků

Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými na webových stránkách soutěže a výhru převzít osobně v prostorách provozovny organizátora.

Jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách soutěže a na facebooku.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi, v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách soutěže, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců.

Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem, provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ustanovení § 84–90 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.